BTW-wetboek : wijziging van artikel 6

Het Overlegcomité "Federale overheid - deelentiteiten" van 16 januari 2008 verlengt de zogenaamde tolerantieperiode tot 31 december 2008.

Eind 2007 was de Vereniging bijzonder alert voor het dossier van de BTW, dat al een jaar aan de gang was, in verband met de gevolgen van artikel 39 van de programmawet van 27 december 2006 tot wijziging van artikel 6 van het BTW-wetboek, dat gemeenten en OCMW's verplicht om BTW te betalen op werken die uitgevoerd worden door hun personeel in gebouwen die gebruikt worden voor domeinen zoals onderwijs, kinderopvang, dienstverlening aan bejaarden, socio-culturele activiteiten, …

In de loop van het eerste semester 2007 hadden enkele vergaderingen plaatsgevonden met de minister van Financiën, om de praktische modaliteiten van de toepassing van de artikelen vast te leggen, aan de hand van een administratieve omzendbrief in verband met de praktische gevolgen van de wet. In het kader van die vergaderingen konden de Verenigingen hun mening geven en tot een ontwerptekst komen die - weliswaar geen volledige tevredenheid schonk - maar de draagwijdte van bepaalde beschikkingen beperkte. Uiteindelijk werd de inwerkingtreding van artikel 39 uitgesteld van 1 januari tot 1 juli 2007, terwijl er tot 31 december een tolerantieperiode ingelast werd (op die datum zal in samenwerking met de drie Verenigingen een evaluatie uitgevoerd worden).

De inwerkingtreding van deze beschikkingen naderde, maar onze contactpersonen wezen erop dat slechts weinig gemeenten en OCMW's klaar waren om ze toe te passen. Heel wat ontvangers en leidinggevende figuren uit gemeenten meldden moeilijkheden om de nieuwe verplichtingen op te nemen in boekhouding, informatica en organisatie. Velen waren terughoudend om tijd en middelen te investeren in de uitvoering van een beschikking die aangevallen wordt voor het Grondwettelijk Hof, in een zaak met onzekere afloop.

Terreinwerkers vinden ook dat de huidige omzendbrief weinig zegt over de gevallen waarin de vrijstelling al dan niet geldt, onduidelijk is over de eventuele personeelskosten die in aanmerking genomen moeten worden, onvolledig is ten aanzien van de vele verschillende situaties die zich op het terrein kunnen voordoen en tot slot niet pedagogisch genoeg is om binnen de diensten verspreid te worden.

Daarom hebben onze drie verenigingen gevraagd de tolerantieperiode te verlengen tot 31 december 2008, een verzoek waar het overlegcomité van 16 januari mee ingestemd heeft. Er zal ook een werkgroep samengesteld worden met leden van de Administratie en de Verenigingen om de toepassingsmodaliteiten te bespreken.

In die tijd zou het Grondwettelijk Hof arresten moeten vellen met betrekking tot de vorderingen die het Brusselse en het Waalse Gewest eind 2007 aanhangig gemaakt hebben.

Dankzij de verlenging zal onze Vereniging het werk van 2007 kunnen voortzetten en nieuwe aanpassingen kunnen verkrijgen aan de toepassingsvoorwaarden.

"Tolerantieperiode" houdt echter in dat de gemeenten en OCMW's die nog geen stortingen gedaan hebben aan de BTW, geen administratieve boetes oplopen en dat de niet-betaalde bedragen in voorkomend geval niet opgetrokken zullen worden.

De omzendbrief AFER 24/2007 blijft dus van toepassing tijdens de "tolerantieperiode".

Volgens onze informatie en onze contactpersonen hebben weinig gemeenten en OCMW's zich toegelegd op de analyse van de gevolgen van de wijziging van artikel 6 van het BTW-wetboek en omzendbrief AFER.

Rekening houdend met bovenstaande elementen beveelt onze Vereniging omzichtigheid aan en raadt zij de gemeenten, OCMW's en de betrokken instellingen aan om na te gaan welke wijzigingen zij moeten doorvoeren in hun boekhouding en hun organisatie om nieuwe procedures in te voeren indien de rechtszaken geen resultaat afwerpen.

Onze Vereniging blijft ter beschikking van de gemeenten en OCMW's om hen te steunen in hun acties, hun vragen en opmerkingen te registreren en die over te maken aan de bevoegde diensten van de FOD Financiën.U vindt de omzendbrief AFER 24/2007 op de website van de FOD Financiën.


« Terug

Auteur

Robert PETIT
Publicatiedatum
28-02-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links