Overzicht van de regelgeving ivm het gereglementeerd parkeren

Brulocalis bundelt de wetgeving betreffende het parkeren


De regelgeving omtrent het gereglementeerd parkeren is vrij complex. Deze reglementering is zowel de bevoegdheid van de federale als van de gewestelijke overheid. Bovendien gaat het om verschillende soorten wetgeving, gaande van het invoeren van het parkeren dat beperkt wordt in de tijd tot de inning van retributies.

Om de taken van eenieder te vergemakkelijken werd dit document samengesteld. Het bevat een verzameling van reglementaire teksten op federaal en gewestniveau. De basis voor het reglementeren van het parkeren vinden we immers terug in de Verkeerswet. Deze wet depenaliseert een aantal overtredingen. In het verkeersreglement wordt bepaald welke weggebruikers en onder welke voorwaarden zij moeten gebruik maken van parkeerplaatsen die in de tijd zijn beperkt. Vervolgens wordt het parkeerbeleid beschreven in een gewestelijke ordonnantie en worden er de parkeertarieven in bepaald. In de uitvoeringsbesluiten worden de uitreikingsvoorwaarden van de vrijstellingskaarten gedetailleerd, alsook de voorwaarden voor het gebruik van autodeelsystemen.

Update van 31.5.201803.05.2018 BBHR wijz. BBHR 18.07.2013 betr. de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd 'elektrisch laden', 'autocars' en 'vrachtwagens' Inforum : 321313

Dit besluit voert drie nieuwe parkeerzones in, voor ‘elektrisch laden’, ‘autocars’ en ‘vrachtwagens’ waarvoor het de gebruiksvoorwaarden en maximale toegelaten parkeerperiode vastlegt. Het bepaalt ook het bedrag van de parkeervergoeding en de borden die deze zones aanduiden.

In het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18.07.2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten worden art. 1 en 3 gewijzigd. In hoofdstuk V, afdelingen 11 (‘de zone ‘elektrisch laden’), worden de nieuwe art. 42bis et 42ter, 12 (‘de ‘autocars' zones’), nieuw art. 42quater, en 13 (‘De ‘vrachtwagen’ zone’) ingevoegd, met inbegrip van nieuw art. 42quinques.


Inhoud


Federale wetgeving


Uittreksels uit de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer


Titel IV. - Strafbepaling en veiligheidsmaatregelen.
Hoofdstuk II. - Overtreding van de reglementen, artikel 29 §2.

Uittreksels uit het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Titel II - regels voor het gebruik van de openbare weg.
Art. 27. Beperkte parkeertijd.
Art. 27bis. Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Art. 27ter. Voorbehouden parkeerplaatsen.
Art. 27quater. Elektronisch toezicht.
Art. 27quinquies. Gebruik van een wielklem.

Uittreksels uit het Ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakening, en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Art. 1. Parkeerschijf.

Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart

 

Omzendbrief van 16 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart


Gewestelijke Wetgeving


Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap


Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk II - Middelen.
Hoofdstuk III - Gereglementeerde zones.
Hoofdstuk IV - Gewestelijk parkeerbeleidsplan
Hoofdstuk V - Gemeentelijke parkeeractieplannen
Hoofdstuk VI - Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap.
Hoofdstuk VII - Parkeerretributies en controle op de naleving van de parkeerregels
Hoofdstuk VIII - Publieke parkings.
Hoofdstuk IX - Slotbepalingen.

Uittreksels uit de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens


Hoofdstuk 11. - Parkeren.
Hoofdstuk 12. - Opheffingsbepalingen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik
van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan


Hoofdstuk 1. - Doelstellingen en definities van het gewestelijk parkeerbeleid.
Hoofdstuk 2. - Parkeren op de openbare weg.
Hoofdstuk 3. - Het parkeren op de openbare weg van individuele alternatieven voor de personenwagens.
Hoofdstuk 4. - Leveringen, vrachtwagens en autocars op de openbare weg.
Hoofdstuk 5. - Parkeren buiten de openbare weg.
Hoofdstuk 6. - Gemeentelijke parkeeractieplannen.
Hoofdstuk 7. - Inhoud van de evaluatieverslagen.
Hoofdstuk 8. - Inwerkingtreding.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten


Hoofdstuk 1. - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk 2. - De gereglementeerde zones.
Hoofdstuk 3. - De gebruiksvoorwaarden van een parkeerplaats.
Hoofdstuk 4. - Punctuele afwijkingen.
Hoofdstuk 5. - Parkeerretributies.
Hoofdstuk 6. - Modaliteiten inzake de afgifte en het gebruik van de vrijstellingskaarten.
Hoofdstuk 7. - Inwerkingtreding en overgangsbepalingen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen


Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk II. - Autodelen met gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen.
Hoofdstuk III. - « Vrije vloot » autodelen met gebruik van de vrijstellingskaart voor autodelen op openbare
parkeerplaatsen.
Hoofdstuk IV. - Slotbepalingen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren


Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen.
Hoofdstuk II. - Erkenning van autodeelsystemen voor particulieren.
Hoofdstuk III. - Voorwaarden voor het verkrijgen van een autodeelcertificaat
Hoofdstuk IV. - Schorsing en intrekking van de erkenning.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
31-05-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links