Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975

KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)


Laatste wijzigingen

Voor meer details over deze laatste wijzigingen, zie de Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid n°54

 

De wet van 13 april 2019 heeft het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg gewijzigd door het invoeren van het vierkant groen voor fietsers. Deze wet werd in het Staatsblad van 21 mei 2019 gepubliceerd.

-          Aanpassing van de bepaling “Rijwiel” (art.2.15.1)

Drie-en vierwielers van minder dan 1 meter breed zijn gelijkgesteld met fietsers.

-          Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (art 2.15.2)

De snelheid die, naar bouw en vermogen, mag ontwikkeld worden door een gemotoriseerd voortbewegingstoestel wordt van 18 km/u gebracht naar 25 km/u.

-          Jonge fietsers (art. 9.1.2. 5°)

Voortaan mogen jonge fietsers tot de leeftijd van 10 jaar (voorheen 9 jaar) in alle omstandigheden gebruik maken van trottoirs en verhoogde bermen.

-          Zijdelingse afstand (art. 40.7 et 40ter)

Bestuurders moeten buiten de bebouwde kom voortaan een zijdelingse afstand van 1,5 meter in plaats van 1 meter respecteren tussen het voertuig en de aktive weggebruiker.

-          Speed pedelecs naast elkaar (art. 43.2)

Bestuurders van speed pedelecs mogen, onder dezelfde voorwaarden als de fietsers, naast elkaar rijden wanneer zij de rijbaan volgen.

-          Voetgangers – gebruik van oversteekplaatsen (art. 42.4.1)

De verplichting voor voetgangers om gebruik te maken van de overstaakplaats wordt versoepeld. Die geldt thans indien de oversteekplaats zich op minder dan ongeveer 20 meter afstand bevindt.

-          Lichten voor fietsers en voetgangers (art. 61.1.8°)

Nieuwe verkeerslichten met dubbele lens (verlichte silhouet van een fiets en voetganger) mogen nu geplaatst worden. Die gelden zowel voor fietsers als voor voetgangers.

-          Bijkomend oranjegeel knipperend licht met het fietssilhouet (art. 61.1.9°)

Dit nieuwe verkeerslicht betekent dat fietsers en bestuurders van speed pedelecs bij rood of oranje-geel licht toch in de richting aangeduid door de oranje-gele pijl mogen verder rijden.

-          Vierkant groen voor fietsers en voetgangers (art. 63.1.5)

Op een kruispunt met vierkant groen kan aan alle overstekende voetgangers en fietsers tegelijk groen gegeven worden in elke mogelijke oversteekbeweging. Het gemotoriseerd verkeer wordt op dat moment in alle richtingen gestopt.

 

 

De wet van 13 april 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 29 mei 2019,  heeft het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg gewijzigd door de invoering van fietszones.

 

-          Luchthavengebied  (art. 57 en art. 71)

Er wordt een definitie in de Wegcode voorzien ter aanduiding van luchthavengebieden. Nieuwe borden, F119 en F120, worden ook voorzien.

-          Fietszones (art. 22novies et art. 65)

De wegcode voorziet de mogelijkheid om aan fietsstraten een zonale geldigheid te geven.

De fietsstraat was tot nu toe enkel van toepassing voor fietsers. Met deze nieuwe wijziging genieten de bestuurders van rijwielen of van speed pedelecs nu dezelfde bescherming in de fiesstraten/zones.

 

 

 

De wet van 13 april 2019, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 juli 2019,  heeft het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg gewijzigd door de invoering van wat toegang tot schoolstraten betreft.

-          Definitie en verkeer in schoolstraten (art. 2.68 en art.22undecies)

De schoolstraat wordt nu aan motorvoertuigen verboden behalve indien een onderbord een uitzondering voorziet. De schoolstraten zijn voorbehouden voor voetgangers en fietsers, maar nu ook voor rijwielen en speed pedelecs. Daarenboven mogen de bewoners van de straat of die een garage bezitten in die straat nog steeds de schoolstraat uitrijden met hun motorvoertuig, maar ze mogen er niet meer inrijden (tenzij ze een vergunning hebben).

 


VerkeersreglementWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons brochure over de nieuwe verkeersregels.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
15-07-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links