Algemeen politiereglement : model

De VSGB heeft een model van algemeen politiereglement (APR) opgesteld. Dit model werd aangepast naar aanleiding van opeenvolgende wetswijzigingen. Er wordt tevens commentaar bij gegeven. Het geheel werd bijgewerkt in 2008.


In april 2000 is de VSGB begonnen met de samenstelling van een model van algemeen politiereglement (APR) om de gemeenten een moderne tekst te kunnen aanbieden die aangepast is aan de evolutie van de federale en de regionale wetgeving, maar ook om de gemeenten de mogelijkheid te bieden administratieve sancties vast te leggen. Het resultaat werd in december 2001 voorgesteld. Naar aanleiding van de evolutie van de materie in 2004, 2005, 2007 en 2008 heeft de Vereniging het model aangepast.

Na de eerste update van 2004, die rekening hield met de wet van 07.05.2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en de wet van 17.06.2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (B.S. 23 juli 2004), paste de tweede update het APR aan volgens de wijzigingen die ingevoerd werden door de wet van 20.07.2005 houdende diverse bepalingen (B.V. 29 juli 2005), die o.a. opnieuw in het Strafwetboek beschikkingen invoert die opgeheven waren bij bovenvermelde wet van 17.06.2004. De gemeente hadden bijgevolg niet langer het recht rechtstreeks gerepenaliseerde gedragingen te bestraffen (opzettelijke beschadiging of vernieling van roerende goederen van derden; nachtlawaai; opzettelijke beschadiging van stadsmeubilair of afsluitingen; feitelijke wegen en licht geweld) en moest de beschikkingen die zij in de tussentijd ingevoerd zou hebben, opheffen. De lijst van strafrechtelijke overtredingen waarvoor de gemeenteraad kan beslissen een administratieve geldboete op te leggen, werd daarentegen aangevuld met deze vier "nieuwe" overtredingen.

De wet van 25.01.2007 tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (BS 20.02.2007) bestempelt de volgende daden als strafrechtelijk vergrijp: het aanbrengen van graffiti zonder toestemming op roerende of onroerende goederen (art. 534bis, nieuw, van het Strafwetboek) en het opzettelijk beschadigen van andermans onroerende eigendommen (art. 534ter, nieuw, van het Strafwetboek). Deze feiten mogen dus niet langer het voorwerp uitmaken van een "rechtstreekse" bestraffing door de gemeente. Beide overtredingen worden daarentegen toegevoegd aan de lijst van overtredingen waarvoor de gemeenteraad in een administratieve boete kan voorzien, bij afwijking op het verbod op het principe van de dubbele bestraffing.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (BS 08.05.2007) wijzigt artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeenten kunnen een verhuurder voortaan een sanctie opleggen als de gevraagde huurprijs of het bedrag van de gemeenschappelijke lasten niet vermeld is op de aankondigingen van de verhuring van het goed. Het modelreglement houdt nu rekening met deze wijziging.

In 2008 werd er een belangrijke wijziging doorgevoerd, nl. met betrekking tot de mosquito, het toestel dat hangjongeren wegjaagt door een bepaald geluid dat enkel jongere mensen kunnen waarnemen. Er werden dus nieuwe bepalingen toegevoegd in het hoofdstuk openbare rust (hoofdstuk IV) om de gemeenten de mogelijkheid te bieden een verbodsmaatregel te nemen.

Commentaar bij het model


Wij geven tevens commentaar bij ieder artikel van het model. Bovendien wordt er verwezen naar wetgevende of regelgevende beschikkingen die verband houden met de bepalingen van het APR:
  • de wet van 10.03.2003 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
  • de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 
  • de wet van 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
  • ...
Het commentaar houdt rekening met recente evoluties, voornamelijk inzake stedenbouw en leefmilieu.


Zie ook op deze website


De VSGB reageert op de mosquito
« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT, Eric VANHAM, Benoît MARCQ, Olivier EVRARD, Christiaan VAN SUMERE
Laatste update
13-10-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links