Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW)
Subsidiërende overheid
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Financiën
Voorwerp
Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kent jaarlijks, via het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW), financiële middelen toe aan de OCMW’s van het BHG om hun algemene financiering te verzekeren.

Het begrotingskrediet van het BFMW, door de regering van het BHG vastgesteld en toegewezen aan de GGC, wordt op basis van vooraf vastgestelde indicatoren (infra) onder de OCMW’s verdeeld.

 
Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s

Nieuwe gezamenlijke ordonnantie

Het Brussels parlement heeft op 20 juli 2017 de hervorming van de ADG goedgekeurd.  De ordon-
nantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 werd op 21 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (infra). Deze ordonnantie heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.


De gevolgen van deze hervorming voor de OCMW’s zijn o.m. :
- het bedrag van de globale dotatie ten gunste van de OCMW’s omvat het bedrag van de historische
  dotatie van het BFMW, verhoogd met een bedrag dat het « te verdelen saldo » wordt genoemd.
- de dotaties aan de OCMW’s en gemeenten (cf. fiche ADG) zullen voortaan volgens dezelfde criteria
  en principes verdeeld worden
- de dotatie zal berekend en verdeeld worden over een driejarige periode (en dus niet meer jaarlijks)
  en jaarlijks voor 31 mei betaald worden

Overgangsperiode 2017-2018 (cf. synoptische tabel voor een algemeen overzicht)

Volgende overgangsbepalingen zijn voorzien :
- voor 2017 : het toegewezen bedrag overeenkomstig de nieuwe verdeelsleutels, zoals voorzien in de
  nieuwe gezamenlijke ordonnantie (infra), zal minstens gelijk zijn aan het toegewezen bedrag in 2016
  + indexatie (cf. plafonneringsmechanisme tijdens deze overgangsperiode, infra)
- voor 2018 : het in 2017 toegekende bedrag zal met 2% verhoogd worden

Vanaf 2019

De verdeling per driejarige periode zal vanaf de driejarige periode 2019-2021 effectief zijn.

Contractualisering

De contractualisering, zoals voorzien in de Algemene Beleidsverklaring, werd niet in deze nieuwe hervorming opgenomen.

Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Het aandeel in de begroting van het BFMW wordt door de GGC aan de OCMW’s van het BHG toegekend zonder specifieke bestemming.

Indicatoren

Het krediet wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van volgende indicatoren :
- de (totale) oppervlakte
- de bevolkingsgroei op 10 jaar tijd
- het aantal werkzoekenden dat meer dan een jaar werkloos is
- het aantal begunstigden van het leefloon
- het armoederisico
- het aantal plaatsen in de kinderopvang
- de schoolbevolking
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de gemeentelijke opcentiemen op de OV
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de aanvullende gemeentelijke belasting op de PB
- de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid (afhankelijk van de gecorrigeerde oppervlakte)

Voor meer details : cf. art. 6 van Ordonnantie 2017 (infra).
Bedrag en betaling
Budget 2017

Er zal een minimaal bedrag van 21.483.240 euro aan de GGC toegewezen worden om het te storten aan het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn. Dit bedrag zal, eventueel, verhoogd worden door het mechanisme van het “te verdelen saldo” (het verschil tussen het beschikbare krediet en de definitieve bedragen die aan de gemeenten zijn toegewezen, ten gevolge van de toepassing van de nieuwe verdeelsleutels en de geplafonneerde bedragen).

Budget 2018

- budget 2017 + 2%
- de Regering heeft besloten om, vanaf 2018, het BFMW te verhogen via een andere rechtstreekse financiering
  dat in het budget van het Verenigd College opgenomen wordt (cf. BHP, IV, plen. verg. van 20/07/2017)
Procedure
Het Verenigd College zal het aandeel van het aldus vermeerderde te verdelen eindbedrag van ambstwege toekennen aan het OCMW van de overeenstemmende gemeente.
Praktische inlichtingen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Dienst Bijstand aan personen
Louisalaan, 183
1050 Brussel

Mevr. Brigitte Paternostre  -  Tel 02 502 60 01  -  contactggc@ggc.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Nieuwe gezamenlijke ordonnantie 2017

27.07.2017 Ordonnantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 (B.S., 21.09.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum :
zie document nr. 313450


08.07.1976 Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 05.08.1976). [art. 105]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 17967

Verdelingsmechanisme op basis van Ordonnantie 1998


Vaststelling van het percentage (5 tot 7%) van de ADG ten gunste van de OCMW’s

21.12.1998 Ordonnantie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het BHG vanaf het jaar 1998 (B.S., 23.03.1999). [opgeheven]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 67024

Verdeling van het BFMW tussen de OCMW’s


23.04.1998 BVCGG van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S., 03.06.1998).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be [opgeheven]
Meer info in Inforum : zie document nr. 43793
Commentaar
Plafonneringsmechanisme gedurende de overgangsperiode 2017-2018

Er worden in 2017 twee begrenzingen ingesteld om de verhogingen te beperken die voortvloeien uit de toepassing van de nieuwe criteria en verdeelsleutels gedurende de overgangsperiode :
1. de dotatie die aan elke gemeente wordt toegekend mag met niet meer dan Ľ vermeerderd worden in vergelijking met het gewaarborgd minimumbedrag
2. de gemiddelde verhoging per inwoner mag max. 200% bedragen

Om beter te begrijpen wat de tweede plafonnering inhoudt, is het passend om te verwijzen naar de uitleg die Dhr. Rochdi Khabazi, Directeur van BPL, verschafte tijdens de analyse van het ontwerp van ordonnantie in de Commissie : « Het totale bedrag van de algemene dotatie aan de gemeenten, gedeeld door het aantal inwoners van het Gewest, levert een dotatie op van gemiddeld 308 euro per inwoner. Het minimaal toegekende bedrag aan elke gemeente is 280 euro per inwoner. Er is dus een verschil van 28 euro per inwoner tussen de minimumdrempel (0 %) en het gemiddelde (100 %). Het plafond van 200 % is logischerwijs het dubbele van dat verschil : tweemaal 28 euro, of 56 euro per inwoner. Dat is de grens die opgelegd wordt aan een stijging van de dotatie krachtens de nieuwe criteria ».

Voor meer details betreffende de bepaling van het gewaarborgd minimumbedrag en de plafonnering :
cf. art. 2, 12°, en art. 17 van de gezamenlijke ordonnantie 2017 (supra).
Datum van de laatste update
12-04-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links