Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Duurzame milieuprojecten : projectoproep 2017
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 juni 2017 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten.

Deze projectoproep wordt beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De gemeenten en ocmw’s van het BHG, ongeacht of ze al dan niet over een Agenda 21 beschikken.

Doelstellingen en gewestelijke prioriteiten

Het doel is om gemeenten en ocmw’s aan te moedigen om duurzame projecten uit te voeren die rechtstreeks verband houden met de volgende gewestelijke prioriteiten :
1. De strategie Good Food
2. Beheer van de grondstoffen, afvalbeheer
3. Natuurbehoud in de stad
4. Strijd tegen geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer
5. Waterbeheer en de strijd tegen overstromingen

Voor meer details : zie pag. 8 – 24 van de projectoproep (infra).

Soort projecten

De projecten moeten betrekking hebben op :
- het organiseren van activiteiten ter sensibilisering van de bevolking
- de inrichting of terbeschikkingstelling van terreinen of gebouwen
- bouwprojecten of projecten ter inrichting van de openbare ruimte
- studies voorafgaand aan deze projecten

Leidraden

De leidraden voor het ontwerp van de projecten zijn :
- Agenda 21 en duurzaamheid (projecten gekoppeld aan acties opgenomen in het Actieplan)
- Concreet (concrete en duurzame realisaties)
- Transversaliteit (samenwerking met verschillende betrokken diensten binnen het bestuur)
- Inclusie (voor alle doelgroepen)
- Voorbeeldfunctie (positieve beklemtoning van de voorbeeldfunctie van de openbare besturen)
- Partnerschap (actoren op alle niveaus responsabiliseren)
- Gedragsverandering (toepassing van de verschillende methodologische stappen)
- Verzelfstandiging (bestendiging van de projecten)
- Uitwisseling en/of repliceerbaarheid (uitwisseling, delen of gezamenlijk maken van hulpbronnen)

Voor meer details : zie punt 4 van de projectoproep (infra).

Selectiecriteria

De projecten moeten aan volgende selectiecriteria voldoen :
- overeenstemming van het project met de doelstellingen (supra)
- nalevingsgraad van de leidraden (supra)
- originaliteit en operationele geloofwaardigheid van het project
- potentieel op het vlak van remake of uitwisseling door of met andere plaatselijke besturen
- verwachte omvang van de resultaten rekening houdend met de plaatselijke context
- kwaliteit van de indicatoren en van de voorgestelde evaluatieprocedure

Subsidiabele uitgaven

De soorten toegestane uitgaven variëren naargelang de thematische doelstellingen en worden in de specifieke doelstellingen beschreven (zie pag. 8 - 24 van de projectoproep, infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Subsidiebedrag : min. 25.000 euro en max. 150.000 euro (meer details in de specifieke hoofdstukken, pag. 8 – 24 van de projectoproep, infra).

Betaling

De subsidie zal uitbetaald worden in 4 schijven :
- 20% bij de ondertekening van de subsidieovereenkomst
- 30% bij de indiening van een tussentijds activiteitenverslag
- 40% bij de indiening van het eindverslag
- 10% bij indiening van een financiële balans en de bewijsstukken
Procedure
Het kandidaatsdossier moet ten laatste op 15 juni 2017 ingediend worden Leefmilieu Brussel (cf. formulier op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Afdeling Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en Duurzame stad
Departement Duurzame consumptie en ecogedrag
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C / 3000
1000 Brussel

Mevr. Pascale ALAIME  -  Tel 02 775 77 50  -  palaime@environnement.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Brulocalis
Dienst Duurzame Stad
Aarlenstraat, 53/4
1040 Brussel

Dhr. Philippe MERTENS - Tel 02 238 51 62 - philippe.mertens@brulocalis.brussels

Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van Brulocalis.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2017 voor Brusselse gemeenten en ocmw’s voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten (zie document op de website van Leefmilieu Brussel, supra).
Datum van de laatste update
16-06-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links