Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Algemene dotatie aan de gemeenten (ADG)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Financiën
Voorwerp
De Regering van het BHG kent elk jaar het begrotingskrediet van de algemene dotatie aan de gemeenten toe om de algemene financiering van de gemeenten van het BHG te verzekeren.


Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s

Nieuwe gezamenlijke ordonnantie

Het Brussels parlement heeft op 20 juli 2017 de hervorming van de ADG goedgekeurd. De gezamenlijke ordonnantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 werd op 14 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (infra). Deze ordonnantie heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

De grote lijnen van deze hervorming zijn o.m. :
- de criteria van de ADG werden geactualiseerd om beter rekening te houden met de Brusselse
  realiteit, in het bijzonder om een sterk signaal te geven voor meer solidariteit bij de aanpak van de
  uitdagingen door de demografische druk en de onzekerheid
- de dotaties aan de gemeenten en OCMW’s (cf. fiche BFMW) zullen voortaan volgens dezelfde
  criteria en principes verdeeld worden
- de gemeenten zullen minstens een gewaarborgd bedrag ontvangen voor elke driejarige periode
  dat overeenstemt met het bedrag dat toegewezen wordt in het derde jaar van de lopende
  driejarige periode (betreffende het plafonneringsmechanisme dat door de wetgever werd
  ingesteld, zie infra)
- de dotatie ‘negatieve gevolgen’, de dotatie ‘RVOHR'-compensatie en de dotatie ‘ter verbetering van
  de budgettaire toestand
’ zullen gegroepeerd worden in de ADG
- de dotatie zal berekend en verdeeld worden over een driejarige periode (en dus niet meer
  jaarlijks) en jaarlijks voor 31 mei betaald worden

Overgangsperiode 2017-2018 (cf. synoptische tabel voor een algemeen overzicht)

Volgende overgangsbepalingen zijn voorzien :
- voor 2017 : het toegewezen bedrag overeenkomstig de nieuwe verdeelsleutels, zoals voorzien
  in de nieuwe gezamenlijke ordonnantie (infra), zal minstens gelijk zijn aan het toegewezen
  bedrag in 2016 + indexatie (voor plafonneringsmechanisme tijdens deze overgangsperiode,
  zie infra)
- voor 2018 : het in 2017 toegekende bedrag zal met 2% verhoogd worden

Vanaf 2019

De verdeling per driejarige periode zal vanaf de driejarige periode 2019-2021 effectief zijn.

Contractualisering

De contractualisering, zoals voorzien in de Algemene Beleidsverklaring, werd niet in deze nieuwe hervorming opgenomen.

Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze dotatie wordt door de Directie lokale Financiën van BPB toegekend aan de gemeenten van het BHG zonder specifieke bestemming.

Indicatoren

Het krediet wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van volgende indicatoren :
- de (totale) oppervlakte
- de bevolkingsgroei op 10 jaar tijd
- het aantal werkzoekenden dat meer dan een jaar werkloos is
- het aantal begunstigden van het leefloon
- het armoederisico
- het aantal plaatsen in de kinderopvang
- de schoolbevolking
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de gemeentelijke opcentiemen op de OV
- de gemiddelde ontvangsten per inwoner uit de aanvullende gemeentelijke belasting op de PB
- de gecorrigeerde bevolkingsdichtheid (afhankelijk van de gecorrigeerde oppervlakte)

Voor meer details : cf. art. 6 van Ordonnantie 2017 (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Budget 2017 : 366.013.000 euro

BPB zal het bedrag dat de gemeenten zullen bekomen als gevolg van de nieuwe Ordonnantie inschatten. Dit bedrag zal bevestigd worden aan de gemeentelijke overheden n.a.v. een beslissing van de Regering ten laatste op 30 september 2017.

Cf. Omzendbrief van 27.07.2017 m.b.t. het opmaken van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2018 (B.S., 16.08.2017).

Budget 2018 : budget 2017 + 2%

Betaling

Begrotingsjaar 2017 :
- er werden driemaandelijkse voorschotten (3 schijven) toegekend op basis van de verdeelsleutel zoals
  voorzien in de ordonnantie 1998 (infra)
- het saldo zal op het einde van het jaar uitbetaald worden op basis van de verdeelsleutel zoals voorzien
  in de ordonnantie 2017 (infra)

Vanaf 2018 zullen de bedragen in één keer uitbetaald worden, uiterlijk op 31 mei van elk jaar van de driejarige periode.
Procedure
De ADG wordt van ambstwege toegewezen : de Regering zorgt om de drie jaar voor de berekening en de vaststelling van het jaarlijks bedrag van de ADG.
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen
Directie Lokale Financiën
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Secretariaat
Mevr. Anne WILLEMS  -  Tel 02 800 33 01  -  awillems@gob.brussels

Directeur-diensthoofd
Dhr. Xavier SIMON  -  Tel 02 800 3384  - 
xsimon@gob.brussels

Voor meer informatie : www.plaatselijke-besturen.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Nieuwe gezamenlijke ordonnantie 2017

20.07.2017 Ordonnantie van het BHG en de GGC tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW’s van het BHG vanaf het jaar 2017 (B.S., 14.09.2017).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 313448


Verdelingsmechanisme op basis van Ordonnantie 1998

01.12.2016 BBHR tot toekenning aan de gemeenten van het BHG van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 2016 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie (cf. document op de site van BPB, supra).

21.12.1998 Ordonnantie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het BHG vanaf het jaar 1998 (B.S., 23.03.1999).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr. 67024
Commentaar
Er werd een plafonneringsmechanisme ingevoerd, zowel gedurende de overgangsperiode als vanaf de driejarige periode 2019-2021, om een solidaire herverdeling van de budgettaire enveloppe te verzekeren.

Plafonneringsmechanisme gedurende de overgangsperiode 2017-2018

Er worden in 2017 twee begrenzingen ingesteld om de verhogingen te beperken die voortvloeien uit de toepassing van de nieuwe criteria en verdeelsleutels gedurende de overgangsperiode :
1. de dotatie die aan elke gemeente wordt toegekend mag met niet meer dan ¼ vermeerderd worden in vergelijking met het gewaarborgd minimumbedrag
2. de gemiddelde verhoging per inwoner mag max. 200% bedragen

Om beter te begrijpen wat de tweede plafonnering inhoudt, is het passend om te verwijzen naar de uitleg die Dhr. Rochdi Khabazi, Directeur van BPL, verschafte tijdens de analyse van het ontwerp van ordonnantie in de Commissie : « Het totale bedrag van de algemene dotatie aan de gemeenten, gedeeld door het aantal inwoners van het Gewest, levert een dotatie op van gemiddeld 308 euro per inwoner. Het minimaal toegekende bedrag aan elke gemeente is 280 euro per inwoner. Er is dus een verschil van 28 euro per inwoner tussen de minimumdrempel (0 %) en het gemiddelde (100 %). Het plafond van 200 % is logischerwijs het dubbele van dat verschil : tweemaal 28 euro, of 56 euro per inwoner. Dat is de grens die opgelegd wordt aan een stijging van de dotatie krachtens de nieuwe criteria ».

Voor meer details betreffende de bepaling van het gewaarborgd minimumbedrag en de plafonnering :
cf. art. 2, 12°, en art. 17 van de gezamenlijke ordonnantie 2017 (supra).

Plafonneringsmechanisme vanaf de driejarige periode 2019-2021

Indien blijkt dat het voorlopig bedrag dat voor elke gemeente werd berekend, op basis van de nieuwe criteria en de verdeelsleutels, hoger is dan het « gewaarborgd » bedrag (d.w.z. het toegewezen bedrag in het laatste jaar van de lopende driejarige periode), dan zullen de bedragen die de gemeente in de loop van de volgende driejarige periode zal ontvangen geplafonneerd worden.

De verhoging zal zodoende in het eerste jaar van de volgende driejarige periode maximaal 4% bedragen. In het tweede en derde jaar zal de gemeente het geplafonneerd bedrag ontvangen, jaarlijks verhoogd met 2%.

Cf. art. 10 van de gezamenlijke ordonnantie 2017 (supra).
Datum van de laatste update
20-10-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links