Indien deze mail onvolledig of onleesbaar is, klik hier.
Newsletter n°250
Halfmaandelijks - nieuws van 23.01.2018 t/m 09.02.2018

Redactiesecretaris: Philippe DELVAUX
En français

Actua

AVCB

Nieuwsbrief nr 105 is verschenen

Ruimtelijke ordening, Internationale samenwerking, Leefmilieu, Huisvesting, Mobiliteit, Europese projecten [30.01.2018]


Transparantie is gepubliceerd!

Lokale democratie, Gemeenteorganen [24.01.2018]
Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel grondig hervormen. De teksten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018.


AVCB

Vacature: Verantwoordelijke human resources (HR)

[07.02.2018]
Vacature


Brussel draagt zorg voor onze oren met Happy Ears

Leefmilieu [09.02.2018]


Website gemeenteraadsverkiezingen 2018 online!

Lokale democratie, Burgerlijke stand & Bevolking, Gemeenteorganen [09.02.2018]

Nieuwe documenten

Hervorming van het BWRO: bron van ongerustheid voor de gemeenten

Ruimtelijke ordening [09-02-2018]

Agenda

Wij herhalen hier niet alle evenementen ivm mobiliteit en verkeersveiligheid, maar u kan een abonnement nemen op onze e-newsletter  "Agenda van de mobiliteit en de verkeersveiligheid" of de rubriek "Agenda" van onze website raadplegen.

Zie ook ons overzicht van de infosessies ivm subsidies.


[16.02.2018] BSI.BRUSSELS - Third dissemination event - Companies and Sustainable Mobility

Ruimtelijke ordening, Mobiliteit
BSI-team likes to invite you to the third dissemination event of the research chair Companies and sustainable mobility.


AVCB

[19.02.2018] Handicap: goede praktijkvoorbeelden en creatie van een netwerk voor informatie-uitwisseling

Sociaal & cultureel
Ontmoeting met lokale en regionale actoren - voorstelling van goede praktijkvoorbeelden - voorstel tot creatie van een netwerk voor de uitwisseling van informatie
[20.02.2018] Deadline - Projectoproep « Living Brussels 2018 »

Ruimtelijke ordening, Duurzame ontwikkeling, Mobiliteit, Wegen
[22.02.2018] De fusie van de OVM’s

Huisvesting
Middag van de sociale huisvesting


[06.03.2018 - 08.03.2018 ] IT-TRANS - International Conference and Exhibition

Ruimtelijke ordening, Mobiliteit
IT trends and innovations for public transport.


[06.03.2018] Schrijf nu in voor het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2018

Ruimtelijke ordening, Mobiliteit
Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2018.


[12.03.2018] Documentaire "Citizen Jane": Battle for the city

Ruimtelijke ordening, Mobiliteit
Citizen Jane: Battle for the city (documentaire)


[19.10.2018 - 21.10.2018 ] Good Food-Ontmoetingen 2018

Duurzame ontwikkeling
Save the date

Subsidies

In deze rubriek vindt u de fiches ivm subsidies die pas gecreëerd of gewijzigd zijn.

Zie ook ons overzicht van de deadlines van de projectoproepen ivm subsidies.

Belgische subsidies


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep ter ondersteuning van initiatieven die de toegankelijkheid van evenementen willen bevorderen.


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Onderwijs, opleiding en vorming
De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep om bij te dragen voor een betere kwaliteit en betere speel- en leerkansen op schoolspeelplaatsen.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Onderwijs, opleiding en vorming
De Regering van de Franse Gemeenschap lanceert een projectoproep om de samenwerkingsverbanden tussen cultuur en onderwijs te versterken.


Vrije tijd (sport, cultuur, ...) / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De regering van de Franse gemeenschap lanceert een projectoproep om educatieve en culturele initiatieven te ondersteunen die het “samen leven” bevorderen in de Franse Gemeenschap.


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de Autoloze zondag van


Mobiliteit
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om vernieuwende, creatieve, impactvolle en duurzame initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op de ontwikkeling van actieve verplaatsingswijzen (wandelen en fietsen) en de ‘modal shift’, met bijzondere aandacht voor projecten waarbij jongeren betrokken worden.


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Internationale samenwerking
Staatssecretaris bevoegd voor de Brussels ontwikkelingssamenwerking Bianca DEBAETS lanceert, in het kader van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, een projectoproep om projecten te ondersteunen die betrekking hebben op het sensibiliseren voor solidair wereldburgerschap.


Preventie en veiligheid
Verlenging van de SVPP 2014-2017


Huisvesting / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid
Het Fonds VINCI lanceert een projectoproep om organisaties te ondersteunen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen.


Mobiliteit
Het Fonds Dominique De Graeve lanceert jaarlijks een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving, nastreven.


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Internationale samenwerking
Het Fonds Elisabeth en Amélie lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die de infrastructuur van de scholen verbeteren wat betreft de toegang tot water en de sanering.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een projectoproep om een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te bevorderen, en op concrete wijze, een echt non-discriminatie- en emancipatiebeleid te voeren, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen.

Europese subsidies


Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
De Europese Commissie lanceert, in het kader van het programma « Horizon 2020 », projectoproep


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake ontmoetingen tussen jongeren en politieke beleidsmakers, “gestructureerde dialoog” genoemd, op het gebied van jeugdzaken in het kader van het programma “Erasmus+”/ Kernactie nr 3.


Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen / Werkgelegenheid / Internationale samenwerking
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van jongeren en jeugdanimators in het buitenland voor onderwijs en beroepsopleiding in het kader van het programma « Erasmus+ » / kernactie 1.


Huisvesting / Mobiliteit / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling / Werkgelegenheid
INTERREG NOORDWEST-EUROPA (NWE) is één van de transnationale samenwerkingsprogramma’s (INTERREG B) in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS).


Huisvesting / Mobiliteit / Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
De Europese unie lanceert de projectoproep « hernieuwbare energie » in het kader van het programma INTERREG NOORDWEST-EUROPA.


Kent u nog mensen die de inhoud van onze Newsletter op prijs zouden stellen? Aarzel niet om dit bericht door te sturen ! Men kan zich ook abonneren via onze website www.brulocalis.brussels.Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.