De VSGB, Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De VSGB is een vzw die ten dienste staat van de Brusselse lokale overheden en door die overheden werd opgericht. Zij geeft advies, verspreidt informatie en verleent bijstand om de belangen van de Brusselse gemeenten en OCMW's te behartigen.

actualites

Opcentiemen op de gewestelijke citytax – enkele bijkomende administratieve formaliteiten

Sinds februari 2017 moeten de gemeenten een belastingreglement goedkeuren voor de heffing van aanvullende belastingen. De inhoud van het reglement, het aantal opcentiemen en de categorieën belastingplichtigen werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegd. Het gewest neemt al het werk op zich ... [22.06.2017] AVCB

OCMW's vragen daadkrachtig armoedebeleid

Met het oog op de bijzondere ministerraad over armoedebestrijding en sociaal beleid die binnenkort plaatsvindt, vragen de OCMW’s dat de federale regering eindelijk maatregelen neemt die een fundamenteel verschil maken voor mensen in armoede. [09.06.2017] CPAS

Voorschotten op aanvullende personenbelastingen - overwinning van de 3 Verenigingen

Naar een permanent voorschottensysteem voor de gemeenten - de laatste rechte lijn [19.05.2017] AVCB

Studietoelagen: advies van de Federaties van OCMW's

Brief aan minister Marcourt met het advies van de Federaties van OCMW's aangaande het besluit van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen. [17.05.2017] CPAS

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: antwoord op onze brief van 20 maart

Op 9 mei antwoordde de eerste minister op de brief van de 3 Verenigingen waarin gevraagd werd de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten uit te stellen: er werd beslist de datum van 30 juni 2017 te behouden. [16.05.2017] AVCB
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links