Hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders - NIEUWE DATUM - inschrijving opnieuw mogelijk


Brulocalis, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Belfius hebben het genoegen u uit te nodigen op een colloquium:

De hervorming van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), de rechtsbasis voor planning, stedenbouw en onroerend erfgoed in Brussel, wordt grondig herzien.

Het Brussels Gewest voert een ambitieuze hervorming door die alle aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling aanbelangt: planning, procedures van stedenbouwkundige vergunningen en van milieuvergunningen, effectenevaluatie, erfgoed, stedenbouwkundige inbreuken, enz.

Het opzet is de vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regels. Uitdaging: beter inspelen op de verwachtingen van de sector, burgers en professionals, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van State en met de Europese richtlijnen.

Het is een omvangrijk project met als voornaamste krachtlijnen:
• De vereenvoudiging van het planningsproces: de richtschema's worden in het BWRO verwerkt en worden voortaan 'Richtplannen van aanleg' (RPA's) genoemd. Dankzij deze RPA's kunnen de projecten uitgevoerd worden in de tien door de regering bepaalde prioritaire strategische zones, waaronder Josaphat, Delta, Thurn & Taxis en de Kanaalzone.
• De versoepeling van de gemeentelijke instrumenten voor ruimtelijke ordening, zodat de BBP's (bijzondere bestemmingsplannen) beter aan de specifieke ligging en behoeften van elke perimeter aangepast kunnen worden.
• De vereenvoudiging betreft ook de behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning: het instellen van verplichte termijnen, een betere omkadering van de wijzigingen van de vergunningsaanvragen tijdens het onderzoek, de verlichting van de verplichtingen inzake de milieueffectenevaluatie, de handelsvestigingen, deverkavelingsvergunningen, ...
• Het beheer van de gemengde projecten (stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning) wordt gerationaliseerd via de invoering van een 'unieke postbus' en de versterking van het gelijktijdige onderzoek van de twee aanvragen.
• Inzake erfgoed wordt naast de invoering van een afgevaardigde ambtenaar erfgoed de beschermingsprocedure herzien.
• Voor de stedenbouwkundige inlichtingen in verband met de overdrachten van onroerende goederen, stelt het BWRO-ontwerp een nieuw systeem voor opdat de feitelijke toestand zou samenvallen met de rechtstoestand, ter bescherming van de toekomstige verkrijgers van vastgoed.
• Voor de oudere stedenbouwkundige overtredingen wordt weliswaar geen algemene amnestie verleend, maar worden de regularisatievoorwaarden verduidelijkt.

Na een brede raadpleging van de sector en na advies van de Raad van State heeft het Brussels Parlement de ordonnantie betreffende de BWRO-hervorming op 13 oktober 2017 goedgekeurd.

De inwerkingtreding ervan gebeurt in 2 fasen:
 • een onmiddellijke inwerkingtreding (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor de planning, de stedenbouwkundige verordeningen en de stedenbouwkundige inlichtingen,
 • een latere inwerkingtreding (één jaar na de publicatie in het Belgisch Staatsbad) in voor de andere materies, zodat de uitwerking van de nieuwe regels zo goed mogelijk voorbereid kan worden (goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten, communicatie, vorming, aanpassing van de informatica en van de administratie, ...).

Wanneer


Donderdag 14 december, 9-17u

Waar


Brussels 44 Center - Auditorium
Pachecolaan 44 – 1000 Brussel

Voorlopig programma

 • 8.30u Onthaal met koffie en ontbijtkoeken
 • 9 u Welkomstwoord, door Marc Cools, Brulocalis-voorzitter
 • 9.10 u Context van de hervorming en voorstelling van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE), door Bety Waknine, directeur-generaal van BSE
 • 9.30 u Voornaamste nieuwigheden

 

Plannen en reglementen

 • Doelstellingen, hiërarchie van de normen, goedkeuringsprocedures
 • Stedenbouwkundige verordeningen
 • Richtplannen van aanleg (RPA) – Bijzonder bestemmingsplan (BBP)

 

Vergunningen

 • De verschillende vergunningen: vrijstellingen, verlenging, verval, …
 • Procedure voor onderzoek van de vergunningen
 • Evaluatie van de incidentie
 • Termijnen
Lunch

 

Erfgoed


Stedenbouwkundige inlichtingen 


Overtredingen


17 u Einde

Doelgroep

Personeel van de openbare besturen dat werkzaam is in het domein van stedenbouw, ruimtelijke ordening en erfgoed

Inschrijving


Deadline 8/12/2017
Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht.


INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
Franstalig  
Nederlandstalig  
mannelijk  
vrouwelijk  
:  
:  
:  
:  
:  
Inschrijving voor de lunch  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Event date
14-12-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links