Project Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling 2016-2018

Vormingen, uitwisselingen en ontmoetingen voor OCMW-personeel en sensibilisering en informatie voor OCMW-mandatarissen

De vluchtelingencrisis die Europa in 2015 doormaakte, heeft ook een enorme impact gehad op België, met name door de komst van steeds meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Enkele cijfers ter illustratie: in 2015 werden 5.047 NMBV geregistreerd in België, onder wie 3.099 een asielaanvraag indienden, wat 538 % meer is dan in 2014, toen 'slechts' 486 asielaanvragen ingediend werden door NBMV.

Koning Boudewijnstichting
 Fédération des CPAS bruxellois  EPIM

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM (European Programme for Integration and Migration) heeft de Federatie van Brusselse OCMW's een project van 2 jaar aangevat rond de thematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, bestaande uit vormingen, uitwisselingen en ontmoetingen voor OCMW-personeel en tevens sensibilisering en informatie voor OCMW-mandatarissen.

Waarom een project rond NBMV voor de OCMW's?


Elke niet-begeleide minderjarige kan op een dag bij een OCMW aankloppen, bij voorbeeld als ze zelfstandig willen gaan wonen zodra ze een verblijfstitel verkregen hebben. Dan rijzen er heel wat vragen:
  • Wie is NBMV?
  • Wat zijn hun behoeften en hun rechten?
  • Welke rol heeft het OCMW en over welke mogelijkheden beschikt het?
  • Welke communicatie is er mogelijk tussen het OCMW en de NBMV?
  • Welke interactie is er tussen het OCMW en diens partners?
  • Welke spanningen stellen we vast?
Het antwoord op deze vragen is niet altijd evident.

Daarom biedt de Federatie van Brusselse OCMW's haar leden een gevarieerd project, dat hen in staat moet stellen om een steunaanvraag van een NBMV in alle sereniteit te behandelen, door bijscholing, door sensibilisering voor de levensloop van deze jongeren, door het verwerven van nuttige vaardigheden, maar ook door de uitbouw van een netwerk. Het OCMW is immers slechts een mogelijke actor onder de velen. Gebruik maken van een netwerk is primordiaal voor een geslaagde begeleiding van een NBMV.

Welke activiteiten? Voor wie? Met welke doelstellingen?


Het project NBMV van de Federatie van Brusselse OCMW's omvat 3 grote activiteiten, telkens met een specifieke doelgroep en doelstellingen. Toch werden de eerste 2 activiteiten opgevat als complementair. Na een bijscholing kan men terreinwerkers ontmoeten, uitwisselingen doen rond specifieke thema's en een netwerk opbouwen.

Idealiter zou minstens 1 persoon per OCMW het volledige traject moeten volgen, om te weten hoe een steunaanvraag van een NBMV in het OCMW in alle sereniteit behandeld kan worden.

En in Vlaanderen? En in Wallonië?


Met dezelfde steun van de Koning Boudewijnstichting en EPIM zullen de VVSG en de Federatie van Waalse OCMW's gedurende diezelfde periode een vergelijkbaar project op touw zetten ten aanzien van de Vlaamse en Waalse OCMW's.

Aangezien een NBMV in verschillende gewesten kan wonen in de loop van zijn levenstraject in België, plannen de 3 Federaties van OCMW's een gemeenschappelijk gedeelte in hun respectieve projecten. Aan het einde van het project (juni 2018) zullen zij een nationale sluitingsdag organiseren, waar de deelnemers van de 3 regionale projecten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Bij de afloop van het project zal er tevens een praktische brochure samengesteld worden.

Meer info over het project NBMV 2016-2018 van de Federatie?


nathalie.sterckx@brulocalis.brussels – tel. 02 238 51 6102 238 51 61

Partners


Het project NBMV kwam tot stand dankzij een begeleidingscomité bestaand uit de Federatie van Brusselse OCMW’s, het LOI NBMV van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde, het Platform kinderen op de vlucht, de vzw Mentor-Escale en de CEMO.

Mineurs en exil Mentor

Contact

Nathalie STERCKX

Laatste bijwerking

19.12.2016
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links