Algemene voorwaarden

U bevindt zich op de website van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Auteursrecht


Alle teksten, foto's, grafieken en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt eveneens voor de lay-out en de functionaliteit van de website. Teksten, grafieken en illustraties mogen worden afgedrukt voor privé-gebruik. De verspreiding ervan mag maar nadat u de toestemming hebt verkregen van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Citeren mag, op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. Citeren voor commerciële doeleinden, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan.

De toelating die de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft om te reproduceren, geldt enkel voor het materiaal waarvan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf het auteursrecht heeft. Indien u materiaal wenst te reproduceren waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet de toelating bekomen worden bij de betrokken houder van het auteursrecht. Dat geldt eveneens voor materiaal waarop persoonlijkheidsrechten rusten.

De merken en logo's die gebruikt worden op deze website mogen niet worden gereproduceerd.
 

De software die deze website ondersteunt, is eveneens auteursrechtelijk beschermd.

Voor de gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website evenals de verspreiding ervan voor niet-commerciële doeleinden, moet u de toestemming vragen aan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het opnemen van directe of indirecte links die automatisch doorverwijzen naar deze website staat gelijk met een verspreiding. U hebt hiervoor eveneens onze toestemming nodig.
 

Reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling, bewerking, gebruik of eender welke andere handeling voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om informatie van onze website op te slaan in een database. De enige uitzondering betreft de automatische cache.
 

Persoonlijke levenssfeer


De VSGB gaat voorzichtig om met de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld. De databestanden van de VSGB zijn aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Als u de website gebruikt om u te abonneren op een publicatie, u in te schrijven voor een evenement of informatie te vragen, zal de VSGB u vragen om een formulier in te vullen. De persoonsgegevens met een asterisk zijn noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen behandelen. Door ze in te vullen staat u de VSGB toe deze informatie te gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren of met u te communiceren in de vorm van informatiebrieven. Als u zich abonneert op een van onze publicaties, kan u dit abonnement op elk moment stopzetten.

Uw gegevens zullen enkel voor dit doeleinde gebruikt worden. Wij verbinden ons ertoe ze enkel aan onze partners door te geven en enkel in het kader van de opdrachten van de VSGB. In geen enkel geval zullen deze gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

U hebt recht op inzage van uw gegevens en verbetering na schriftelijke aanvraag.

Op onze website gebruiken we cookies. Een cookie is een bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich installeert op de vaste schijf van uw computer. Als u geen cookies wenst, kunt u uw browser instellen dat ze geweigerd worden. Dit kan toegangsproblemen op onze website veroorzaken.

De VSGB neemt de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen en ze te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik of verandering.

De website bevat pagina's met beperkte toegang. De gebruiker die zich op de website inschrijft, ontvangt een paswoord en een log-in. Hij dient dit paswoord vertrouwelijk te behandelen en is verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn rekening, ongeacht of hij het al dan niet uitdrukkelijk toegestaan heeft.


Exoneratie van aansprakelijkheid


De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt de grootste zorg aan deze website en streeft naar betrouwbare, volledige en up-to-date informatie. Niettemin kunnen wij niet garanderen dat alle informatie te allen tijde actueel, juist of volledig is. Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig, op elk ogenblik en zonder voorafgaande mededeling de website aan te passen of te wijzigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade naar aanleiding van een bezoek aan onze website.
 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie van derden waarnaar wordt verwezen of die wordt opgenomen op deze website.


Links naar andere website


Het is mogelijk dat deze website links bevat van websites van externe organisaties. De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet verantwoordelijk voor inhoud van die websites. De verwijzing betekent evenmin dat de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de organisatie van deze externe site samenwerkt, de inhoud ervan aanbeveelt of ermee akkoord gaat. In geen geval kan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aansprakelijk gesteld voor deze externe links.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Alle geschillen in verband met deze website behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links