Start van het Europees solidariteitskorps

Op 7 december 2016 kondigde de Europese Commissie de start aan van het Europees solidariteitskorps om de aanwerving van jongeren te vergemakkelijken in de sector van de solidariteit, in de vorm van vrijwilligerswerk, een baan, stage of plaats in het leerlingstelsel in andere Europese landen. In het kader van verschillende programma's kunnen de gemeenten een beroep doen op leden van dit nieuwe korps.


Wat is het Europees solidariteitskorps?


In de mededeling van 7 december 2016 leverde de Europese Commissie de volgende informatie:
“Het Europees solidariteitskorps zal de basis voor solidair werk in heel Europa versterken. Het zal voorzien in een krachtigere ondersteuning van organisaties in heel Europa die jonge mensen mogelijkheden bieden om solidariteit te tonen. Het zal in de behoeften voorzien van kwetsbare gemeenschappen en van de openbare nationale en lokale structuren op een groot aantal gebieden, zoals het verstrekken van voedsel aan mensen in nood, het schoonmaken van bossen en stranden, het ondersteunen van door rampen getroffen gebieden of het bieden van hulp bij de integratie van vluchtelingen.”

“Het Europees solidariteitskorps zal 2 elkaar aanvullende onderdelen omvatten: het onderdeel vrijwilligerswerk en het beroepsgerelateerde onderdeel."
 1. "Het onderdeel vrijwilligerswerk zal de bestaande regeling voor het Europees vrijwilligerswerk, dat wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma, verbeteren en uitbreiden." "Het Europees solidariteitskorps zal jongeren ondersteunen om vrijwilligerswerk van 2 tot 12 maanden uit te voeren in hun eigen of een ander land.” "Voor deelnemers aan vrijwilligerswerk worden accommodatie, voedsel, reizen, verzekeringen en zakgeld in de regel gedekt door EU-financiering." (hier het Erasmus+-programma)
 2. “Het beroepsgerelateerde onderdeel geeft jongeren een kans om te zoeken naar een baan, stage of plaats in het leerlingstelsel in een brede waaier van sectoren in verband met solidariteitsactiviteiten in een ander of hun eigen land waarvoor zeer gemotiveerde en sociaal ingestelde jongeren nodig zijn." “Een beroepsgerelateerd project zal tussen de 2 en 12 maanden duren en kan voltijds of deeltijds zijn." “In het kader van een baan, stage of plaats in het leerlingstelsel wordt voor de deelnemers een arbeidsovereenkomst in overeenstemming met het nationale regelgevende kader van het gastland opgemaakt. De EU biedt steun voor de verblijfskosten bij stages en plaatsen in het leerlingstelsel. Kansarme jongeren, die stuiten op extra belemmeringen wanneer zij de arbeidsmarkt betreden (bv. jongeren die in armoede leven of jongeren met een handicap), kunnen verder worden ondersteund."
De uitvoering zal in 2 fasen verlopen:
 1. "De 1e fase omvat het gebruik van bestaande financieringsprogramma's en middelen om plaatsen voor de deelnemers aan het Europees solidariteitskorps te ondersteunen. Deelnemende organisaties kunnen financiering aanvragen voor projecten in het kader van deze programma's waardoor zij deelnemers aan het Europees solidariteitskorps kunnen inzetten."
 2. In een 2e fase zal het korps na goedkeuring van een specifieke rechtsgrondslag kunnen beschikken over een eigen budgettaire financiering. "De financieringsmogelijkheden in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zullen ook voor het beroepsgerelateerde onderdeel worden overwogen.”

Concreet voor de gemeenten?


Gemeenten en OCMW kunnen 'deelnemende organisatie' worden van dit Europees solidariteitskorps, want lokale overheden worden uitdrukkelijk vermeld in de mededeling van de Europese Commissie. “Zij kunnen dan op zoek gaan naar geschikte kandidaten onder de jongeren die in de database van het Europees solidariteitskorps staan geregistreerd.“

"Deelnemende organisatie" zijn houdt concreet het volgende in:
 • "een handvest onderschrijven, waarin hun respectieve rechten en verantwoordelijkheden tijdens alle fasen van de solidariteitservaring zijn vastgelegd: registratie, selectie en activiteiten voor, tijdens en na de plaatsing"
 • "zorg dragen voor veilige leef- en werkomstandigheden voor de deelnemers aan het Europees solidariteitskorps"
 • "de nodige opleiding en ondersteuning verstrekken om deelnemers te helpen hun taken te vervullen"
 • "de deelnemers na hun plaatsing certificeren en waar mogelijk tevens de door de deelnemer tijdens de activiteit verworven leerresultaten documenteren".
Een accreditering is noodzakelijk: de modaliteiten daarvan zullen binnenkort bekendgemaakt worden.

Financieel:
 • De "deelnemende organisaties mogen geen financiële bijdrage of vergoeding van deelnemers aan het Europees solidariteitskorps vragen."
 • “Deelnemende organisaties kunnen financiering aanvragen voor projecten in het kader vandeze programma's waardoor zij deelnemers aan het Europees solidariteitskorps kunnen inzetten.”
 1. Gemeenten en OCMW's kunnen dus een dossier indienen bij de volgende Europese programma's om een subsidie te verkrijgen die een deel van de kosten (maar niet alles) dekt:
2. Onder voorbehoud van de projectoproepen die later bekendgemaakt zullen worden, worden er ook financieringsmogelijkheden aangeboden door:
Opgelet, "het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke promotor om ervoor te zorgen dat elke vrijwilliger/deelnemer van het project gedekt is door een passende verzekering.”
“Afhankelijk van het uitvoeringsinstrument zullen ze ofwel worden gecontroleerd met het oog op accreditatie, of worden verzocht aan hoge kwaliteitsstandaarden te voldoen, teneinde dergelijke projecten te kunnen organiseren.”

En voor de jongeren?


"In de 1e fase, die met deze mededeling aanvang neemt, kunnen jongeren die hun interesse in deelname aan het Europees solidariteitskorps kenbaar wensen te maken, zich aanmelden via een specifieke registratiepagina op de Europese jongerensite . Registreren is snel en eenvoudig. Een eerste reeks diensten, zoals opleiding en onlinetaalondersteuning, zal reeds tijdens de eerste fase van de uitvoering beschikbaar zijn.”
“De registratiepagina zal beschikbaar zijn in de 24 officiële talen van de EU […]. Wanneer ze zich inschrijven, kunnen de jongeren aangeven in welke landen ze willen worden geplaatst, of ze willen werken en/of vrijwilligerswerk willen doen, wat voor soort activiteiten hen interesseert en welke kennis en ervaring zij meebrengen naar de activiteiten van het Europees solidariteitskorps."
“Jongeren zullen regelmatig worden geïnformeerd en actief begeleid met het oog op de solidariteitsactiviteiten."

Meer info

 • de mededeling van de Europese Commissie van 7 december 2016
 • de webpagina van het Europees solidariteitskorps


« Terug

Auteur(s)

Camille LEPINAY
Laatste update
01-02-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links